Curatele, bewind en mentorschap

Wat kunt u doen als uw ouder niet meer goed in staat is om de financiële zaken te regelen?

Soms kunnen mensen niet goed meer voor zichzelf zorgen of hun financiële zaken regelen. Bijvoorbeeld, omdat ze dementerend zijn, psychiatrisch patiënt zijn of een verslaving hebben. Om te voorkomen dat anderen hier misbruik van zouden kunnen maken kan de kantonrechter een curator, een bewindvoerder of een mentor benoemen. Deze persoon neemt de financiële beslissingen voor de betrokkene of beslissingen over de zorg aan de betrokkene.

 

Het kan zijn dat er iemand in het leven van uw ouders komt waarvan u twijfelt of deze wel de juiste financiële beslissingen neemt. In dat geval kunt u de kantonrechter verzoeken om curatele, bewind of mentorschap in te stellen.

 

Voor familie geldt dat dit tot in de vierde graad van het bloedverwantschap kan. De ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten kunnen het verzoek doen. Daarnaast kan uiteraard de betrokkene ook zelf het verzoek doen en zijn of haar partner.

 

Ten aanzien van een bewind of mentorschap kunt u het verzoek zelf doen. Formulieren daarvoor zijn digitaal beschikbaar via de website van www.rechtspraak.nl. U kunt het verzoek door een advocaat laten regelen. Ten aanzien van curatele heeft u een advocaat nodig.

Burgerlijk-wetboek-erfrecht-specialisten-familierecht-advocaten-MK-advocaten-haarlem

Wat is curatele?

 

Curatele is de meest vergaande vorm van bescherming. Een curator regelt alle zaken -ook andere dan financiële- voor degene die onder curatele staat. Iemand die onder curatele is gesteld, verliest zijn/haar handelingsbekwaamheid en mag dus niet meer zonder toestemming van de curator, zelfstandig rechtshandelingen verrichten.

 

Wat is (beschermings)bewind?

 

Bewind is een minder vergaande vorm van bescherming. Een bewindvoerder regelt alle financiële zaken voor degene voor wie het bewind geldt. Bewind wordt niet ingesteld over een persoon, maar over alle of bepaalde goederen van een persoon.

 

Zijn de goederen van iemand geheel of gedeeltelijk onder bewind gesteld, dan mag die persoon daar niet meer zelfstandig over beslissen. Hij mag bijvoorbeeld niet iets verkopen zonder toestemming van de bewindvoerder. Beslissingen moeten wel, zolang dat gaat, samen met de betrokkene worden genomen. De bewindvoerder gaat ook over het beheer van de goederen.

Wat is mentorschap?

Een mentor regelt alle niet-financiële zaken. Bijvoorbeeld de beslissingen die moeten worden genomen over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. De mentor neemt dan, zoveel mogelijk samen met degene voor wie het mentorschap geldt, de beslissing. Bijvoorbeeld als iemand moet kiezen tussen wel of niet zelfstandig blijven wonen of als het gaat om een medische behandeling.

 

Het is heel gebruikelijk dat mensen er voor kiezen dat iemand uit de familie de taak van curator, bewindvoerder of mentorschap op zich zal nemen, maar het is ook mogelijk dat het een onafhankelijke derde zal zijn.

 

U bent ontevreden over de curator, bewindvoerder of mentor. Wat kunt u doen?

 

Het kan zijn dat u ontevreden bent over de aangestelde curator, bewindvoerder of mentor. Er is dan een mogelijkheid om deze te ontzetten of te laten ontslaan.

 

Ontzetting van een curator kan bijvoorbeeld als er sprake is van misbruik van zijn bevoegdheid of verwaarlozing van zijn taak. Als u een curator wilt ontzetten kan dat via de kantonrechter. Ontslag van een bewindvoerder kan op verzoek van een medebewindvoerder, de rechthebbende zelf (degene die onder bewind staat), familieleden tot de vierde graad, het openbaar ministerie of ambtshalve door de rechter. Hetzelfde geldt voor het mentorschap.

 

Als u hierover vragen, neem dan contact met ons op. U kunt uw vraag natuurlijk ook per e-mail stellen.

Waar kunnen wij u mee helpen?