Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden MK Advocaat

1. Algemeen
MK Advocatuur is de handelsnaam van de advocaat mr. M.A. Kanning, gevestigd te Haarlem en geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59855932. Mr M.A. Kanning is zelfstandig optredend advocaat die op persoonlijke titel de overeenkomst met de opdrachtgever sluit en zaken zelfstandig door middel van haar eigen eenmanszaak onder de handelsnaam MK Advocatuur behandelt.

 

In het navolgende zal mr. M.A. Kanning worden aangeduid met “MK Advocatuur” en zal de opdrachtgever worden aangeduid met “cliënt”.

 

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden (hierna tevens te noemen “de voorwaarden”) zijn bedongen ten behoeve van alle werkzaamheden (inclusief aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten) van MK advocatuur en degenen die bij MK advocatuur in dienst zijn of daaraan verbonden. Niet alleen MK advocatuur, maar ook alle (rechts)personen die MK advocatuur bij de uitvoering van haar werkzaamheden inschakelt, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

 

3. Opdracht
Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door mr. M.A. Kanning die de opdracht van de cliënt op persoonlijke titel heeft aanvaard. De uitvoering van opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de inhoud van verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

4. Derden
Indien ten behoeve van de uitvoering van opdrachten gebruik dient te worden gemaakt van de diensten van derden, komen de kosten van deze derden ten laste van de cliënt. MK advocatuur is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen of fouten van deze derden. MK advocatuur zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en, indien mogelijk, voorafgaand overleg plegen met de cliënt.

 

5. Declaratie
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de door MK advocatuur verrichte werkzaamheden maandelijks bij wege van tussentijdse declaratie aan de cliënt doorbelast op basis van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting (21%). Verschotten zijn de kosten die MK advocatuur specifiek ten behoeve van de cliënt voldoet (zoals (maar niet daartoe beperkt) griffierecht en kosten ter zake van bijvoorbeeld deurwaarders, koeriersdiensten en het handelsregister) en worden tegen kostprijs in rekening gebracht. Een algemene of procentuele kantoortoeslag wordt niet berekend.

 

MK advocatuur is gerechtigd op ieder moment, zowel voorafgaand aan als tijdens haar dienstverlening, van de cliënt één of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt bij het einde van de opdracht verrekend met de laatst openstaande declaratie(s).

Betaling van (tussentijdse) declaraties dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Uitsluitend betaling op één van de ten name van MK advocatuur gestelde bank- en/of girorekeningen leidt tot kwijting van de cliënt. De cliënt komt geen beroep toe op opschorting of verrekening. Indien betaling binnen deze termijn uitblijft, is de cliënt van rechtswege in verzuim en over het openstaande bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.

 

Indien een cliënt in gebreke blijft met de voldoening van enige declaratie of een voorschot, is het MK advocatuur – na voorafgaande aankondiging – haar werkzaamheden niet aan te vangen dan wel op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden. Tevens zijn dan alle vorderingen van MK advocatuur op de cliënt opeisbaar – ook indien de betalingstermijn nog niet geheel mocht zijn verstreken. Alle kosten die samenhangen met de invordering van het nog openstaande bedrag komen voor rekening van de cliënt.

 

6. Aansprakelijkheid
MK advocatuur heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De aansprakelijkheid van MK advocatuur voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een opdracht is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico volgens de desbetreffende polis.

 

In het geval om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt op basis van de hiervoor genoemde verzekering, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat MK advocatuur in het betreffende dossier aan honorarium in rekening heeft gebracht en door de cliënt is betaald. Daarbij geldt tevens dat de aanspraak in alle gevallen is beperkt tot een bedrag van € 15.000,–.

 

Alle vorderingsrechten of andere bevoegdheden uit welke hoofde ook jegens MK advocatuur of de werknemers van MK advocatuur, ter zake van door dezen verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten of bevoegdheden.

 

7. Vernietiging dossiers
Nadat een door MK advocatuur uitgevoerde opdracht is beëindigd, zal het dossier dat in verband met de opdracht is aangemaakt, gedurende een termijn van 7 jaar worden bewaard waarna MK advocatuur het recht heeft het dossier te vernietigen.

 

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op de tussen MK advocatuur en haar cliënten gesloten overeenkomsten en op eventuele ter uitvoering daarvan gesloten nadere overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

 

Tenzij arbitrage of een bindend advies schriftelijk is overeengekomen, zullen geschillen uit genoemde overeenkomsten uitsluitend worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

 

9. De rechtsverhouding tussen de advocaten en de cliënt wordt beheerst door het Nederland recht.

 

10. De advocaten zijn aangesloten bij de regeling van de Geschillencommissie Advocatuur (postbus 90600, 2500 LP, Den Haag). De cliënt en de advocaten kunnen (desgewenst) geschillen voorleggen aan de Geschillencommissie, welke daarover zal beslissen door middel van arbitrage en volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur, zoals dat zal luiden ten tijde van het aanhangig maken van het geschil. Indien van de geschillenregeling geen gebruik wordt gemaakt, zullen alle geschillen tussen de cliënt en de advocaten uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Haarlem.

Testament-executeren-erfrecht-familierecht-advocaten-MK-advocaten-haarlem

Specialist in

Familierecht

Erfrecht

Mediation

Waar kunnen wij u mee helpen?

Kanning-advocaten-familierecht-advocaten-erfrecht-advocaten-Haarlem-Slider-High-Trust
Kanning-advocaten-familierecht-advocaten-erfrecht-advocaten-Haarlem-Slider-Mediators
Kanning-advocaten-familierecht-advocaten-erfrecht-advocaten-Haarlem-Slider-Erfrecht
Kanning-advocaten-familierecht-advocaten-erfrecht-advocaten-Haarlem-Slider-Nederlandse-Orde-van-Advocaten